Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - BLAVAS.sk

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

LADAJANA s. r. o.

IČO: 55001432

DIČ: 2121890199

so sídlom: Budatínska 20, 861 06 Bratislava, Slovensko

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 166516/B

bankový účet predávajúceho: (IBAN) SK39 8330 0000 0025 0255 9815 vedený vo Fio banke

kontaktní údaje:

email - info@blavas.sk

telefón - +421 948 328 949

www - www.blavas.sk

(ďalej len „BLAVAS“)

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi BLAVAS a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu http://www.blavas.sk/ (ďalej je „internetový obchod“).

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva  sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

II. INFORMÁCIE O TOVARE A CENÁCH

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare v detaile produktu internetového obchodu.

2. Všetky ceny tovaru a služieb sú konečné - nie sme platca DPH. Poplatok za poštovné a balné účtujeme zvlášť. Akciové ceny sú platné vždy do dátumu uvedeného v detailoch produktov alebo do vypredania zásob. V prípade neoprávneného zásahu do obsahu internetovej stránky www.blavas.sk alebo do objednávky si vyhradzujeme právo na zmenu cien. Konečnú cenu objednávky nájde kupujúci vždy v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky.

3. Pre Slovenskú aj Českú republiku je platné jednotné poštovné a balné vo výške 3,90 €.

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať pokiaľ nie je uvedené inak priamo na stránke e-shopu, prípadne v podmienkach prebiehajúcej akcie.

 

III. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

a) prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,

b) vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.  

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia. V prípade variabilného tovaru aj jeho farbu a veľkosť.

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku nám kupujúci odošle kliknutím na tlačidlo “ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU”. Údaje uvedené v objednávke sú nami považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašleme kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú naše aktuálne obchodné podmienky. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky zo strany BLAVAS na emailovú adresu kupujúceho.

6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôžeme splniť, zašleme kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva  je v takom prípade uzavretá až keď nám kupujúci potvrdí prijatie tejto novej ponuky e-mailom na info@blavas.sk prípadne podpora@blavas.sk, v závislosti od toho, z ktorého e-mailu bude z našej strany kontaktovaný.

7. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode www.blavas.sk , alebo v priebehu objednávania, nie sme povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade kupujúceho bezodkladne informujeme o vzniknutej chybe a pošleme mu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva  je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na našu e-mailovú adresu.

 

IV. ZÁKAZNÍCKY ÚČET

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú nami považované za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami nenesieme zodpovednosť.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu nášho hardwarového a softwarového vybavenia, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

V. PLATOBNÉ PODMIENKY A DODANIE TOVARU

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

a) bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho (IBAN) SK39 8330 0000 0025 0255 9815 vedený vo Fio banke,

b) bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány Pays,

c) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány Pays.

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

3. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na náš bankový účet.

6. Nepožadujeme od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

7. Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke za jednotné poštovné 3,90 € na území SR aj ČR.

8. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

9. Ak sme podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

10. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

11. BLAVAS vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol v procese objednávky.

12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (vrátenie alebo výmena tovaru)

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní

a) odo dňa prevzatia tovaru,

b) odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,

c) odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy

a) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

b) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c) v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.

4. BLAVAS je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. BLAVAS bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

5. Postup a podmienky pre vrátenie tovaru:

- Tovar, ktorý si kupujúci želá vrátiť, musí byť nepoškodený, nenosený a nepraný. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare sme oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

- Tovar, ktorý chce kupujúci vrátiť odošle doporučene ako balík alebo list (nie na dobierku, nebude prevzatá) najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám kupujúci doručí prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy (uvedené v bode 2. článku VI.).

- Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou. Tovar je nutné odoslať doporučene ako balík alebo list (nie na dobierku, taký balík nebude prevzatý).

Adresa pre vrátenie tovaru:

LADAJANA s. r. o. (BLAVAS)

Budatínska 20

851 06 Bratislava

Slovensko

- K vráteniu tovaru bude kupujúci potrebovať kópiu dokladu o zaplatení, ktorý mu bol zaslaný na e-mail uvedený v objednávke. Ten spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy kupujúci vloží do balíka.

- Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy . Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mail info@blavas.sk alebo na doručovaciu adresu BLAVAS uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Prijatie formulára kupujúcemu bezodkladne potvrdíme.

- V BLAVAS skontrolujeme prijatý tovar a preveríme lehotu na jeho vrátenie tovaru.

- Ak je všetko v poriadku, vrátime kupujúcemu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru, ktoré sme od neho prijali, a to rovnakým spôsobom. Prostriedky vrátime kupujúcemu iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

- Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

6. Postup a podmienky pre výmenu tovaru:

- Tovar zakúpený prostredníctvom nášho internetového obchodu je možné vymeniť do 24 mesiacov od jeho kúpy.

- Tovar, ktorý požaduje kupujúci vymeniť, musí byť nepoškodený, nenosený a nepraný, ideálne v pôvodnom balení.

- Tovar kupujúci nesmie poslať na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá.

- Adresa pre vrátenie tovaru:

LADAJANA s. r. o. (BLAVAS)

Budatínska 20

851 06 Bratislava

Slovensko

- K výmene tovaru bude kupujúci potrebovať kópiu dokladu o zaplatení, ktorý mu bol zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Ten spolu so sprievodným listom s informáciami k požadovanej výmene vloží do balíka alebo listu.

- Kupujúci pred odoslaním skontroluje, či je tovar na výmenu v poriadku nepoškodený.

- Prijatý tovar skontrolujeme, prečítame si sprievodný list a overíme dostupnosť tovaru, ktorý si kupujúci želá.

- V prípade, že kupujúci požaduje vymeniť tovar kus za kus v rovnakej cene a je momentálne dostupný skladom, doporučený list alebo balík mu bezodkladne pošleme na adresu, ktorú kupujúci uviedol v sprievodnom liste, prípadne ktorú si dohodneme v nasledujúcej e-mailovej komunikácii.

- V prípade, že si kupujúci želá vymeniť tovar v inej hodnote, ako je ten pôvodne zakúpený, alebo tovar, ktorý kupujúci požaduje, momentálne nie je dostupný, dohodneme sa individuálne e-mailom alebo telefonicky ohľadne vyrovnania finančného rozdielu. V takýchto prípadoch je lepšie sa nám ozvať dopredu na adresu info@blavas.sk.

 

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY (REKLAMÁCIA)

1. Záručná doba na všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke www.blavas.sk je 24 mesiacov.

2. BLAVAS zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady, najmä však zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal má tovar vlastnosti, ktoré uvádzame v detaile produktu.

3. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovare predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

4. V prípade výskytu vady nám môže kupujúci predložiť reklamáciu a požadovať:

a) ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:

- bezplatné odstránenie vady tovaru,

- výmenu tovaru za nový tovar,

b) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:

- primeranú zľavu z kúpnej ceny,

- odstúpiť od zmluvy.

5. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

a) ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,

b) ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,

c) ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

6. Reklamáciu vybavíme v niektorých prípadoch ihneď, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Korešpondenčná adresa, na ktorej môžete uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet, je LADAJANA s. r. o. (BLAVAS), Budatínska 20, 851 06 Bratislava. Táto adresa nie je kamenným obchodom, ani výdajňou tovaru, osobné doručenie reklamovaného tovaru teda nebude prijaté bez predchádzajúceho dohovoru.

7. Za dôvod reklamácie neuznávame opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktoré časom prirodzene mení vzhľad výrobku.

8. Podmienky reklamácie:

a)oznámenie o reklamácií alebo doručenie reklamovaného tovaru musí prebehnúť do 24 mesiacov od dátumu nákupu

b)tovar na reklamáciu nám neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

9. Postup pri reklamácii zo strany zákazníka (kupujúci):

- Tovar, ktorý chce kupujúci reklamovať odošle doporučene ako balík alebo list (nie na dobierku, nebude nami prebratá).

- Adresa na doručenie reklamovaného tovaru:

LADAJANA s. r. o. (BLAVAS)

Budatínska 20

851 06 Bratislava

Slovenská republika

- K reklamácií bude kupujúci potrebovať kópiu dokladu o zaplatení, ktorý mu bol zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú v procese objednávky tovaru.

- Kupujúci pred odoslaním tovaru skontrolujte, či je tovar na výmenu v poriadku nepoškodený, okrem reklamovavanej závady.

- Kupujúci do balíka alebo listu vloží spolu s tovarom aj kópiu dokladu o zaplatení a sprievodný list s popisom závady.

- Kupujúci musí vytknúť reklamovanú vadu dostatočne určitým spôsobom. Nestačí teda len všeobecné oznámenie, že vec má vady, ale kupujúci musí výslovne uviesť, aké konkrétne vady vytýka, prípadne vadu opísať a uviesť ako sa navonok prejavuje.

- Kupujúci nás pred zaslaním reklamácie poštou vopred informuje na e-mail reklamacia@blavas.sk  

10. Postup pri reklamácii zo strany BLAVAS (predávajúci):

- Na prijatom tovare skontrolujeme nahlásenú závadu a na základe dokladu o kúpe overíme lehotu na reklamáciu.

- Po prijatí reklamovaného tovaru budeme kupujúceho čo najskôr kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) a spoločne sa dohodneme na najrýchlejšom a najefektívnejšom riešení vzniknutej situácie.

- Písomne (e-mailom) budeme kupujúceho informovať o spôsobe vybavenia reklamácie.

- Kupujúceho písomne informujeme o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

- Opravený/vymenený tovar kupujúcemu zašleme na adresu dohodnutú prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

11. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

12. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u nás uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

13. Kupujúci sa rozhodne pre spôsob reklamácie a vybavenia, ak je mu ponúknutých viacero možností, a to:

a) tovar opravíme alebo vymeníme kus za kus a zašleme ho kupujúcemu na naše náklady,

b) v prípade, že tovar nebude možné opraviť ani vymeniť, vrátime kupujúcemu peniaze vrátane poštovného a balného.

14. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

VIII. DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci nám doručuje korešpondenciu na emailovú adresu info@blava.sk. BLAVAS doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

IX. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že sme porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak sme na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedali zamietavo alebo na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21.  mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská  obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov .

 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky dojednania medzi BLAVAS a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. BLAVAS nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3. Všetky práva k webovým stránkam BLAVAS.sk, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží BLAVAS. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu BLAVAS.

4. BLAVAS nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

6. Znenie obchodných podmienok môže BLAVAS meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy. Nájdete ho tu - Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 27.5.2023 a voči kupujúcemu nadobúdajú účinnosť uzavretím kúpnej zmluvy (potvrdením objednávky).